WARUNKI

Niniejsza umowa między FOP Prokhorova Oksana Valeriivna, zwana dalej «Sprzedawcą», a użytkownikiem usług strony internetowej, zwaną dalej «Klientem», jest umową cesji zamówienia, zakupu i dostawy Towarów oraz określa podstawowe warunki składania zamówień, zakup i dostawa towaru za pośrednictwem strony internetowej https://wormnet.pro Kupujący działając w celu zakupu Towaru akceptuje warunki niniejszej umowy sprzedaży towaru (dalej – Umowa) na poniższych warunkach. .

POJĘCIA I DEFINICJE

1.1. Oferta publiczna (dalej – «Oferta») – publiczna oferta Sprzedawcy, skierowana do nieokreślonego kręgu osób, zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość ze Sprzedawcą (dalej – «Umowa») na warunków zawartych w niniejszej Ofercie, w tym wszystkich Załączników.

2.1. W niniejszej ofercie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

 • «Produkt» – Nawozy Organiczne
 • «Sklep internetowy» – zgodnie z ustawą Ukrainy «o handlu elektronicznym», środek prezentacji lub sprzedaży towarów, pracy lub usług poprzez zawarcie umowy elektronicznej.
 • «Sprzedawca» to firma zajmująca się sprzedażą towarów prezentowanych w serwisie internetowym.
 • «Kupujący» to osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę na warunkach określonych poniżej.
 • «Zamówienie» – wybór poszczególnych pozycji z listy towarów określonych przez Kupującego podczas składania zamówienia i dokonywania płatności.

ZAKRES UMOWY

3.1. Sprzedający zobowiązuje się do wydania Towaru Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar i przyjąć go zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym:

 • dobrowolny wybór przez Kupującego towaru w sklepie internetowym;
 • samodzielna rejestracja zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym;
 • opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym;
 • realizacja i dostawa zamówienia do Kupującego na warunkach
  pierwotnej umowy.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA

4.1. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego i dostępny.

4.2. Każda pozycja może być reprezentowana w zamówieniu w dowolnej ilości.

4.3. W przypadku braku towaru na magazynie, Sprzedający zobowiązany jest powiadomić o tym Kupującego

4.4. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący ma prawo wymienić go na produkt podobnego typu, odmówić przyjęcia tego produktu, anulować zamówienie.

PROCEDURA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Metody Płatności

5.1. Płatność jest dokonywana przy odbiorze towaru w oddziale firmy transportowej do rozliczenia gotówkowego w hrywien.

5.2. Płatność następuje przy odbiorze towaru gotówką po dostarczeniu zamówienia przez firmy transportowe pod drzwi Kupującego;

5.2. Płatność jest dokonywana na konto FOP (podane na stronie zamówienia);

5.3. Płatność jest dokonywana na rachunek bieżący.

5.4. Płatność odbywa się na dane w kasie dowolnego banku lub z rachunku bieżącego Twojej firmy (dla klientów, którzy są pewni swojego zamówienia i nie wymagają koordynacji i wyjaśnień).

5.5. W przypadku nieotrzymania środków w terminie dłuższym niż 3 dni robocze sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIENIA

6.1. Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym realizowana jest do magazynów firm transportowych lub pod drzwi odbiorcy.

6.2. Wraz z zamówieniem Kupujący otrzymuje dokumenty zgodne z ustawodawstwem Ukrainy (faktura).

Prawa i obowiązki:

7.1. Sprzedawca ma prawo do:

 • jednostronnie zakończyć świadczenie usług na podstawie niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków niniejszej umowy.

7.2. Kupujący zobowiązany jest do:

 • terminowej zapłaty i otrzymania zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

7.3. Kupujący ma prawo do:

 • złożyć zamówienie w sklepie internetowym;
 • sporządzić umowę elektroniczną;
 • wymagać od Sprzedawcy spełnienia warunków niniejszej Umowy.

OBOWIĄZKI STRON

8.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób przewidziany w niniejszej umowie i obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wygląd Produktu zmieniony przez producenta;
 • za niewielką rozbieżność w zakresie kolorystycznym produktu, który może odbiegać od produktu oryginalnego wyłącznie z powodu odmiennego odwzorowania kolorów monitorów komputerów osobistych poszczególnych modeli;
 • za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego w trakcie składania zamówienia;
 • za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług (realizacja zamówień i dostawa towarów) powstałe z przyczyn od niego niezależnych;
 • za niezgodne z prawem i niezgodne z prawem działania Kupującego z wykorzystaniem tego dostępu do sieci Internet;
 • w celu przekazania przez Kupującego jego identyfikatorów sieciowych – adresu IP, adresu MAC, loginu i hasła podmiotom trzecim;

8.3. Kupujący, korzystając z zapewnionego mu dostępu do Internetu, ponosi samodzielną odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem (osobiście, nawet jeśli pod jego loginem znajdowała się inna osoba) osobom lub ich mieniu, osobom prawnym, państwu.

8.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony są zwolnione z wywiązywania się z warunków niniejszej umowy. Okoliczności siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy oznaczają zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym, które wyłączają lub obiektywnie zakłócają wykonanie niniejszej umowy, których wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec w rozsądny sposób.

8.5. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory rozstrzygnąć wyłącznie w drodze negocjacji.

RÓŻNORODNY

9.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego jej opublikowania w niniejszym serwisie.

9.2. Sklep internetowy powstał w celu zorganizowania zdalnego sposobu sprzedaży towarów przez Internet.

9.3. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych przy zamawianiu informacji. Jednocześnie Kupujący dokonując akceptacji (składania zamówienia i późniejszej zapłaty za towar) wyraża Sprzedającemu bezwarunkową zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa «O ochronie danych osobowych».

9.4. Opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki zawartej umowy sprzedaży (oferta publiczna)

9.5. Faktyczną datą zawarcia umowy elektronicznej pomiędzy stronami jest data akceptacji regulaminu, zgodnie z art. 11 Ustawy Ukrainy «O handlu elektronicznym»

9.6. Korzystanie z zasobu sklepu internetowego w celu podglądu towaru, a także złożenia zamówienia przez Kupującego jest bezpłatne.

9.7. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wysyłania wiadomości do Kupującego, dostarczania towarów, dokonywania wzajemnych rozliczeń itp.

Procedura zwrotu towaru odpowiedniej jakości

10.1. Zwrot towaru do sklepu internetowego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ukrainy.
10.2. Zwrot towaru do sklepu internetowego odbywa się na koszt Kupującego 10.3. Gdy Kupujący zwróci produkt odpowiedniej jakości, Sklep Internetowy zwróci mu pieniądze zapłacone za produkt z chwilą zwrotu produktu, pomniejszone o zwrot kosztów Sklepu Internetowego związanych z dostawą produktu do Kupującego.

OKRES UMOWY

11.1 Umowę elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez osobę, która przesłała propozycję zawarcia takiej umowy, odpowiedzi o przyjęciu tej propozycji w sposób określony w części szóstej artykułu 11 Ustawy Ukrainy ” O handlu elektronicznym».