POLITYKA PRYWATNOŚCI SIECI «Worm NET»

Niniejsza umowa o zachowaniu poufności została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy «O ochronie danych osobowych» i innych aktów normatywnych ukraińskiego ustawodawstwa, które regulują stosunki prawne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych osobowych, a także prawo obywateli do nieingerencji w życie prywatne i prawo do wyrażania siebie.

Sklep Internetowy «Worm NET» dbając o rozwój relacji z Klientami, rozumiejąc jak ważne jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych, w celu rozwiązywania ewentualnych sprzeczności i nieporozumień przygotował niniejszą Umowę o Zachowaniu Poufności (Politykę Prywatności), zwaną dalej jako «Polityka Prywatności», warunków korzystania ze strony Sklepu Internetowego https://wormnet.pro , zwany dalej «stroną». Przeczytaj uważnie tę stronę, ponieważ informacje na niej zawarte są ważne dla Ciebie jako Użytkownika Witryny.

  1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1 W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące terminy:

1.1.1. «Administracja Serwisu Internetowego Sklepu (dalej – Administracja Serwisu)» – pracownicy upoważnieni do administrowania Serwisem, działający w imieniu Sklepu Internetowego «Worm NET», którzy organizują przetwarzanie danych osobowych, a także określenia celów przetwarzania danych osobowych, składu danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu, działań lub operacji dokonywanych na danych osobowych.

1.1.2. «Dane osobowe» – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonej lub określonej osoby fizycznej (przedmiotu danych osobowych).

1.1.3. «Przetwarzanie danych osobowych» – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych za pomocą środków automatyzacji lub bez użycia takich środków na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. «Poufność danych osobowych» jest obowiązkowym wymogiem przestrzegania przez Administratora lub inne osoby mające dostęp do danych osobowych, wymogiem osoby niedopuszczającej do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub istnienia innej podstawy prawnej.

1.1.5. «Użytkownik Serwisu Internetowego Sklepu «Worm NET» – osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pomocą sieci Internet i korzystająca ze Serwisu Sklepu Internetowego.

1.1.6. «Ciasteczka» to niewielkie dane wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na komputerze użytkownika, które klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTPS za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny.

1.1.7. «Adres IP» to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.

  1. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1. Korzystając z serwisu lub kupując produkt oferowany w serwisie, a także odpowiadając na niezbędne pytania zawarte w ankiecie podczas rejestracji lub dokonywania zakupu, użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na działanie sklepu internetowego «Worm NET» i jego autoryzowanych osób do przetwarzania danych osobowych, jak również jest to osoba pełnoletnia.

2.2. Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie serwisem na przetwarzanie otrzymanych informacji, w tym na zbieranie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, poprawianie), wykorzystywanie, dystrybucję, depersonalizację, blokowanie, niszczenie danych osobowych określonych w pkt. kwestionariusza, w celu działań mających na celu tworzenie bazy danych uczestników, opracowywanie raportów statystycznych, prowadzenie badań marketingowych, a także interakcji z użytkownikiem, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, do czasu uzyskania informacji zwrotnej zgoda.

2.3. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na fakt, że Administracja Witryny ma prawo do interakcji z Użytkownikiem poprzez bezpośrednie kontakty za pomocą różnych środków komunikacji, w tym między innymi: mailingu, poczty elektronicznej, Internetu itp.

2.4. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, obejmują między innymi następujące informacje:

2.4.1. Nazwa Użytkownika;

2.4.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;

2.4.3. adresy e-mail (e-mail);

2.4.4. adresy dostawy Towarów;

2.4.5. miejsce zamieszkania Użytkownika.

  1. CEL ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkownika sklepu internetowego «Worm NET» wykorzystywane są w następujących celach:

3.1.1. identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego na stronie Sklepu Internetowego, w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów na odległość ze Sklepem Internetowym «Worm NET».

3.1.2. zapewnienie Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta;

3.1.3. świadczenie spersonalizowanych Usług na rzecz Użytkownika;

3.1.4. komunikacji z Użytkownikiem, w tym kierowania komunikatów, próśb i informacji związanych z korzystaniem z Usług, świadczeniem usług, a także obsługą próśb i wniosków od Użytkowników 3.1.5
. poprawy jakości Usług, łatwości korzystania, rozwoju nowych Usług i usług;

3.1.6. udzielania informacji o towarach i usługach sprzedawanych przez «Worm NET», o promocjach prowadzonych przez «Worm NET», odpowiedzi na zapytania, a także realizacji przez «Worm NET» swoich zobowiązań wobec konsumentów towarów (usług);

3.1.7. prowadzenia badań statystycznych i innych opartych na danych zdepersonalizowanych.

  1. KATEGORIE GROMADZONYCH DANYCH

4.1 Kategorie Danych Osobowych zbieranych przez Serwis (samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich) obejmują: Pliki Cookies oraz dane dotyczące korzystania z zasobów sieciowych.

4.2. Dane osobowe mogą zostać podane przez Użytkownika samodzielnie lub ich zbieranie może odbywać się automatycznie przez serwis w trakcie jego użytkowania.

O ile nie zaznaczono inaczej, witryna https://wormnet.pro wykorzystuje pliki «cookies» (lub inne środki śledzące) w celu identyfikacji użytkowników i zapamiętania dokonanych przez nich globalnych ustawień wyłącznie w celu realizacji usługi żądanej przez Użytkownika.

4.3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich, które otrzymują, publikują lub przekazują innym korzystającym z serwisu, oraz potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie Właścicielowi Danych.

  1. SPOSÓB I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bezterminowo w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny ma prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na Stronie Sklepu Internetowego «Worm NET», w tym dostawy towarów.

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Użytkownicy mają prawo do:

6.1.1. aby dowiedzieć się, czy ich dane osobowe zostały zapisane

6.1.2. skontaktuj się z Administracją Witryny, aby poznać ich treść i pochodzenie

6.1.3. sprawdzić ich autentyczność lub poprosić o uzupełnienie

6.1.4. usunąć, zaktualizować lub poprawić

6.1.5. przekonwertować do formatu zapewniającego anonimowość

6.1.6. zablokować wszelkie dane przechowywane w celu naruszenia prawa

6.1.7 sprzeciwić się ich przetwarzaniu z wszelkich przyczyn prawnych.

6.2. Odpowiednie prośby należy kierować do administracji strony na adres wskazany w danych kontaktowych na stronie.

  1. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

7.1. Serwis zbiera informacje o Twoich wizytach na naszych stronach internetowych w celu pozyskiwania statystyk odwiedzin i skuteczności ich wykorzystania, kształtowania indywidualnego podejścia i dostosowania do zainteresowań każdego użytkownika. Robimy to za pomocą różnych technologii, z których jedną są pliki cookie. Są to dane, które witryna internetowa może przesłać do Twojej przeglądarki i które będą przechowywane na Twoim komputerze w celu dalszej identyfikacji przez witrynę.

7.2. Pliki cookies wykorzystywane są do oceny skuteczności działania stron internetowych (np. do pomiaru liczby odwiedzających i czasu ich pobytu w serwisie), identyfikacji najciekawszych i najczęściej odwiedzanych tematów i stron, a także zapewnienia łatwości nawigacji i korzystania ze strony, bez zbierania jakichkolwiek danych osobowych Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do kształtowania indywidualnego podejścia w oparciu o dotychczasowe doświadczenia użytkownika związane z interakcją ze stroną i jej zaletami. W ciągu godziny te informacje pozwalają poprawić wrażenia.

  1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Sklep internetowy «Worm NET» podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.

8.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony sklepu internetowego «Worm NET». Jeżeli Użytkownik przejdzie do zasobów osób trzecich za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie internetowej tych ostatnich, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jego działania.

8.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnego odwołania się do sądu z powodu niewłaściwego korzystania z serwisu lub usług.

Użytkownik jest świadomy, że administracja serwisu może być zmuszona do podania danych osobowych na żądanie organów państwowych.

  1. DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

9.1. Oprócz informacji zawartych w niniejszych zasadach dotyczących zapewnienia poufności danych osobowych, strona może na żądanie udostępniać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje związane z określonymi usługami i usługami lub gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

9.2. W celu zapewnienia działania serwisu i jego utrzymania, serwis oraz wszelkie usługi podmiotów trzecich mogą przechowywać pliki, w których rejestrowana jest interakcja serwisu z Użytkownikami (logi systemowe), lub wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe.

  1. DODATKOWE WARUNKI

10.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

10.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

10.3. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek zmiany dokonane w Regulaminie, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu, a także zażądać od administrowania serwisem danych usunięcia jego Danych Osobowych.